0

Privacybeleid

Privacybeleid

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming onze Verklaring inzake gegevensbescherming, die we onderaan dit document hebben toegevoegd.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor het verzamelen van gegevens op onze website (d.w.z. de “beheerder”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens zijn te vinden in het onderdeel “Wettelijk verplichte gegevens” op deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u ze met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op ons contactformulier invoert.

Onze IT-systemen verzamelen automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. over de webbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip waarop de website geopend werd). Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt gebruikt om te zorgen voor het foutloos aanbieden van de website. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om, gratis, informatie te krijgen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw verzamelde persoonsgegevens. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens verbeterd, geblokkeerd of gewist worden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het adres dat is opgegeven in het onderdeel “Wettelijk verplichte gegevens” op deze website, wanneer u hierover of over andere aan gegevensbescherming gerelateerde zaken, vragen hebt. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien hebt u, in bepaalde omstandigheden, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie de Verklaring inzake gegevensbescherming in het onderdeel “Recht op beperking van gegevensverwerking”.

Middelen voor analyse en hulpmiddelen geleverd door derde partijen

De kans bestaat dat uw surfgedrag statistisch geanalyseerd zal worden wanneer u onze website bezoekt. Zulke analyses gebeuren voornamelijk door middel van cookies en wat wij analyseprogramma’s noemen. De analyses van uw surfgedrag worden altijd anoniem uitgevoerd; dit wil zeggen dat het surfgedrag niet tot u te herleiden is.

U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen zulke analyses of u kunt het uitvoeren van analyses voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Raadpleeg onze Verklaring inzake gegevensbescherming hieronder voor meer informatie over de hulpmiddelen en uw mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene gegevens en verplichte gegevens

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website en diens pagina’s nemen de bescherming van uw gegevens uitermate ernstig. Daarom verwerken we uw persoonsgegevens als vertrouwelijke gegevens, in naleving van de statutaire regelgeving voor gegevensbescherming en deze Verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, zullen diverse persoonsgegevens verzameld worden. Persoonsgegevens omvatten gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Deze Verklaring inzake gegevensbescherming geeft aan welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Ze geeft ook aan hoe en voor welk doeleinde de gegevens verzameld worden.

We wijzen u bij deze op het feit dat er aan de overdracht van gegevens via het internet (bijv. via e-mailberichten) veiligheidsrisico’s verbonden kunnen zijn. Het is onmogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “beheerder” genoemd)

De beheerder van de gegevensverwerking voor deze website is:

Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 4251 / 811 – 0
E-mail: info@hartje.de

De beheerder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming, zoals wettelijk verplicht

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

secom IT Gmbh
Nienburger Str. 9a
27232 Sulingen, Duitsland
Telefoon: 04271 1000 410
e-mail:datenschutz@secom-it.de

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Er is een brede verscheidenheid aan gegevensverwerkingsactiviteiten mogelijk, maar alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt ook het recht om op elk moment een reeds aan ons gegeven toestemming in te trekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving te sturen per e-mail. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verzameling van gegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Het recht om in speciale gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

In het geval dat gegevens verwerkt worden op basis van art. 6, lid 1, punt e of f van de AVG, hebt u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw unieke situatie. Dit geldt ook voor enige profilering op basis van deze bepalingen. Raadpleeg deze Verklaring inzake gegevensbescherming om de juridische grond te bepalen waarop gegevensverwerking gebaseerd is. Als u bezwaar maakt, zullen we uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende, beschermenswaardige redenen kunnen opgeven voor de verwerking van uw gegevens, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden of als de verwerking het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten als doel heeft (bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 1 van de AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor gebruik in directe reclame, hebt u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens met zulke reclame als doel. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze gekoppeld is aan zulke directe reclame. Wanneer u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet langer gebruikt worden voor directe reclame (bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 2 van de AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar ze gewoonlijk verblijven, hun werkplek hebben of waar de vermoede inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die mogelijk zijn als rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om van ons te eisen dat we gegevens die we automatisch verwerken, op basis van uw toestemming of om een overeenkomst uit te voeren, aan u of een derde partij overdragen in een gangbare en machineleesbare vorm. Als u het direct overdragen van de gegevens naar een andere beheerder eist, zal dit alleen uitgevoerd worden als het technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van gevoelige inhoud, zoals bestellingen of inlichtingen die u aan ons als exploitant van de website verstrekt, gebruikt deze website een SSL- of TLS-versleutelingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en ook door de weergave van het hangslotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen gegevens die u aan ons overdraagt niet door derde partijen gelezen worden.

Informatie over, blokkeren, verbeteren en wissen van gegevens

U hebt, binnen het toepassingsgebied van de geldende statutaire bepalingen, op elk moment het recht om informatie over uw verzamelde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers en het doel van het verwerken van uw gegevens op te vragen. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten verbeteren, blokkeren of wissen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen hebt over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het adres dat vermeld wordt in het onderdeel “Wettelijk verplichte gegevens”.

Recht op het eisen van beperkingen van de verwerking

U hebt het recht om beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat vermeld wordt in het onderdeel “Wettelijk verplichte gegevens”. Het recht om beperking van de gegevensverwerking te eisen, geldt in de volgende gevallen:

In het geval u de juistheid van gegevens die in ons bezit zijn betwist, zullen we gewoonlijk wat tijd nodig hebben om deze claim te verifiëren. Gedurende de periode dat het onderzoek lopende is, hebt u het recht om te eisen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens op een onwettige manier was/is uitgevoerd, hebt u de mogelijkheid om beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen, in plaats van te eisen om deze gegevens te wissen.
Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of claimen van wettelijke aanspraken, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, in plaats van het wissen ervan.
Als u bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig art. 21, lid 1 van de AVG, zullen uw en onze rechten tegen elkaar afgewogen worden. Zolang niet is bepaald wiens belangen voorrang hebben, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt hebt, kunnen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen verwerkt worden met uw toestemming of voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken of voor het beschermen van de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang, zoals aangegeven door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

3. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

In sommige gevallen gebruiken onze website en de pagina’s daarvan zogenoemde cookies. Cookies brengen geen schade aan uw computer toe en bevatten geen virussen. Cookies hebben als doel onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en door uw browser opgeslagen worden.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenoemde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd wanneer u onze website verlaat. Andere cookies zullen op uw apparaat blijven tot u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om meldingen te ontvangen wanneer cookies geplaatst worden en om het voor u mogelijk te maken om alleen in bepaalde gevallen cookies te aanvaarden of het aanvaarden van cookies in bepaalde situaties of altijd te weigeren en om de automatische verwijdering van cookies te activeren wanneer u uw browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt worden.

Cookies die nodig zijn voor de werking van elektronische communicaties of om bepaalde functies te verzorgen die u wilt gebruiken (bijv. de winkelwagen), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies, om het foutloos en optimaal aanbieden van de diensten van de exploitant te verzekeren. Als andere cookies (zoals cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, wordt dit afzonderlijk behandeld in deze Verklaring inzake gegevensbescherming.

Serverlogboekbestanden

De provider van deze website en de pagina’s daarvan, verzamelt automatisch gegevens en slaat deze op in zogenoemde serverlogboekbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De gegevens omvatten:

Het type en de versie van de gebruikte browser
Het gebruikte besturingssysteem
URL van de verwijzer
De hostnaam van de computer waarop de website geopend wordt
Het tijdstip van het serververzoek
Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website. Om hiervoor te zorgen, moeten er serverlogboekbestanden verzameld worden.

Contactformulier

Als u ons verzoeken stuurt via ons contactformulier, zullen de verstrekte gegevens op het contactformulier en alle daarin ingevoerde contactgegevens door ons opgeslagen worden om uw verzoek te behandelen en voor het geval we aanvullende vragen hebben. We zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming.

Derhalve gebeurt de verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a van de AVG). U hebt het recht om op elk moment een reeds aan ons gegeven toestemming in te trekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving te sturen per e-mail. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verzameling van gegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

De gegevens die u in het contactformulier ingevoerd hebt, zullen in ons bezit blijven tot u ons vraagt om de gegevens te wissen, u uw toestemming om gegevens te archiveren intrekt of het doeleinde voor het archiveren van de gegevens niet langer bestaat (bijv. wanneer we ons definitieve antwoord op uw vraag gegeven hebben). Dit zal gebeuren zonder afbreuk te doen aan verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaarperiodes.

Verzoek via e-mail, telefoon of fax

Als u via e-mail, telefonisch of per fax contact met ons opneemt, zal uw verzoek, met inbegrip van alle bijhorende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt worden voor het behandelen van uw verzoek. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt b van de AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of als het noodzakelijk is om maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) (a) AVG) en/of op onze legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) AVG), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u via verzoeken om contact aan ons verstrekt hebt, blijven in ons bezit tot u ons vraagt om ze te verwijderen, u uw toestemming voor het opslaan intrekt of het doeleinde voor het opslaan van de gegevens niet meer actueel is (bijv. na behandeling van uw verzoek). Verplichte statutaire bepalingen – in het bijzonder statutaire bewaarperiodes – blijven onaangetast.

4. Analysehulpmiddelen en adverteren

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt ook zogenoemde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van deze website die aan de hand van cookies wordt verkregen, wordt gewoonlijk overdragen naar een Google-server in de Verenigde Staten, waar deze opgeslagen wordt.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van het analysehulpmiddel zijn gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag voor het optimaliseren van zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant.

IP-anonimisering

We hebben voor deze website de IP-anonimiseringsfunctie ingeschakeld. Als gevolg daarvan zal uw IP-adres door Google afgekort worden in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Conventie van de Europese Economische Ruimte bekrachtigd hebben, vóór de overdracht naar de Verenigde Staten. Het volledige IP-adres zal overgedragen worden naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en daar alleen in uitzonderlijke gevallen afgekort worden. Google zal, namens de exploitant van deze website, deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten te leveren aan de exploitant van deze website, die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in verband met Google Analytics vanuit uw browser overgedragen wordt, zal niet samengevoegd worden met andere gegevens in het bezit van Google.

Browser plug-in

U hebt de optie om te voorkomen dat cookies worden gearchiveerd door blijvende wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. We moeten u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien hebt u de optie om te voorkomen dat de gegevens die door het cookie geleverd worden en gekoppeld zijn aan uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google verzameld en verwerkt worden, door het downloaden en installeren van de browser plug-in die verkrijgbaar is via de volgende link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U hebt de optie om het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op volgende link te klikken. Dit zorgt voor het plaatsen van een opt-out-cookie, wat voorkomt dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan de website:Deactivering van Google Analytics.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics raadpleegt u de Verklaring inzake gegevensprivacy van Google op:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Verwerking van contractgegevens

We hebben een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens afgesloten met Google en implementeren de strikte bepalingen van de Duitse agentschappen voor gegevensbescherming volledig wanneer we Google Analytics gebruiken.

Demografische parameters geleverd door Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische parameters”, geleverd door Google Analytics. Deze maakt het mogelijk om rapporten op te stellen met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de website. De bronnen van deze informatie zijn op interesse gebaseerde reclame van Google en bezoekersgegevens die worden verkregen van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon toegewezen worden. U hebt de optie om deze functie op elk moment te deactiveren door de instellingen voor reclame blijvend te wijzigen in uw Google-account of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics volledig verbieden, zoals uitgelegd wordt in het onderdeel “Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens”.

Bewaarperiode

Gegevens op gebruikers- of incidentniveau die door Google worden opgeslagen gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of reclame-ID’s (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android reclame-ID) zullen na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd worden. Klik voor meer informatie op de volgende link:https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van het YouTube-platform, wat door Google beheerd wordt. De exploitant van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een pagina van onze website bezoekt waarin een YouTube plug-in geïntegreerd is, zal verbinding met de servers van YouTube gemaakt worden. Als gevolg daarvan zal de YouTube-server op de hoogte worden gebracht van welke websites u bezocht hebt.

Bovendien zal YouTube ook verschillende cookies op uw apparaat kunnen plaatsen. Met behulp van deze cookies zal YouTube informatie over de bezoeker van onze website kunnen verkrijgen. Deze informatie zal, onder andere, gebruikt worden voor het genereren van videostatistieken, met als doel het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de site en om pogingen tot het plegen van fraude te voorkomen. Deze cookies zullen op uw apparaat blijven staan tot u ze verwijdert.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, maakt u het mogelijk voor YouTube om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijk profiel. U hebt de optie om dit te voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang bij het op een aantrekkelijke manier presenteren van onze online inhoud. Overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG, is dit een legitiem belang.

Voor meer informatie over hoe YouTube gegevens van gebruikers behandelt, raadpleegt u het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van de pagina’s op onze website bezoekt waarin een Vimeo plug-in is geïntegreerd, zal verbinding met de servers van Vimeo gemaakt worden. Als gevolg daarvan zal de Vimeo-server informatie ontvangen met betrekking tot welke van onze pagina’s u bezocht hebt. Bovendien zal Vimeo uw IP-adres ontvangen. Dit zal ook gebeuren wanneer u niet bij Vimeo bent aangemeld of wanneer u geen account bij Vimeo hebt. De gegevens die door Vimeo verzameld worden, zullen naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten overgedragen worden.

Als u bij uw Vimeo-account aangemeld bent, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw Vimeo-account.

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op ons belang bij het op een aantrekkelijke manier presenteren van onze online inhoud. Overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG, is dit een legitiem belang.

Voor meer informatie over hoe Vimeo gegevens van gebruikers behandelt, raadpleegt u het privacybeleid van Vimeo op:https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Om ervoor te zorgen dat de lettertypes die op deze website gebruikt worden uniform zijn, gebruikt deze website zogenoemde webfonts van Google. Wanneer u een pagina op onze website opent, zal uw browser de vereiste webfonts in uw browsergeheugen laden om tekst en lettertypes juist weer te geven.

Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg daarvan zal Google het IP-adres kennen dat werd gebruikt om onze website te openen. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op ons belang bij het op een uniforme en aantrekkelijke manier presenteren van onze online inhoud. Volgens art. 6, lid 1, punt f van de AVG, is dit een legitiem belang.

Als u browser webfonts niet ondersteunt, zal een standaard lettertype dat op uw computer geïnstalleerd is, gebruikt worden.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, klikt u op de link https://developers.google.com/fonts/faqen bekijkt u de Verklaring inzake gegevensprivacy van Google op:https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Deze website gebruikt, via een API, de kaartdienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de functies van Google Maps in te schakelen, moet uw IP-adres opgeslagen worden. Deze gegevens worden in de regel overgedragen naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze gearchiveerd worden. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier aan te bieden en om ervoor te zorgen dat de locaties die op onze website vermeld worden gemakkelijk te vinden zijn. Dit vormt een legitiem belang, zoals gedefinieerd in art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Voor meer informatie over het behandelen van gegevens van gebruikers, leest u de Verklaring inzake gegevensprivacy van Google op:https://policies.google.com/privacy?hl=en.